top of page

GDPR

Personv­ern

Før du kjøper og bruker produkter, tjenester og/eller løsninger fra LEVEL X ™ avgir du samtykke til at vi kan behandle personopplysninger om deg, og bekrefter å ha lest, forstått, og samtykker til innholdet i denne erklæringen.

Personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi samler inn ved besøk på våre nettsider, og bruk av våre produkter og tjenester, og hvordan vi behandler disse.

Når du besøker våre nettsider lagrer vi dessuten automatisk informasjon om nettlesertype, Internett-tjenesteleverandør (ISP), henvisnings-/utgangssider, operativsystem, dato/klokkeslett, klikkstrøm-data og andre brukeropplysninger som en del av tjenesteanalysen vår. Disse dataene blir ikke koblet til andre opplysninger vi samler inn om deg, og er anonyme.

NETTBUTIKK

Innledning

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer over Internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

 

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

 

2. Partene

Selger er LEVEL X AS, post@levelx.no, 91111534, 924 365 870, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som  kjøper/kjøperen.

 

3. Pris

Den oppgitte prisen for varen og tjenester er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som selger før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

 

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til selgeren.

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra selgeren i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

 

5. Betalingen

Selgeren kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra selgeren til kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan selgeren reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt ved forsendelse av varen. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Kjøpere under 18 år kan ikke betale med etterfølgende faktura.

 

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har overtatt tingen.

Hvis ikke leveringstidspunkt fremgår av bestillingsløsningen, skal selgeren levere varen til kjøper uten unødig opphold og senest 30 dager etter bestillingen fra kunden. Varen skal leveres hos kjøperen med mindre annet er særskilt avtalt mellom partene.

 

7. Risikoen for varen

Risikoen for varen går over på kjøper når han, eller hans representant, har fått varene levert i tråd med punkt 6.

 

8. Angrerett

Med mindre avtalen er unntatt fra angrerett, kan kjøperen angre kjøpet av varen i henhold til angrerettloven.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev).

Angrefristen begynner å løpe:

  • Ved kjøp av enkeltstående varer vil angrefristen løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt.

  • Selges et abonnement, eller innebærer avtalen regelmessig levering av identiske varer, løper fristen fra dagen etter første forsendelse er mottatt.

  • Består kjøpet av flere leveranser, vil angrefristen løpe fra dagen etter siste leveranse er mottatt.

Angrefristen utvides til 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige fristen dersom selger ikke før avtaleinngåelsen opplyser om at det foreligger angrerett og standardisert angreskjema. Tilsvarende gjelder ved manglende opplysning om vilkår, tidsfrister og fremgangsmåte for å benytte angreretten. Sørger den næringsdrivende for å gi opplysningene i løpet av disse 12 månedene, utløper angrefristen likevel 14 dager etter den dagen kjøperen mottok opplysningene.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene. Selgeren kan ikke fastsette gebyr for kjøperens bruk av angreretten.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt  tilbake.

8.2. Digitale pensler: Umiddelbare nedlastingsvarer godtar ikke retur, bytte eller kanselleringer. Årsaken er at penslene kan kopieres etter installasjon, dermed frafaller sikkerheten til selger. iht. duplisering av digital vare. Deling av digitale pensler og pakker kjøpt via www.hlphoenix.no og www.hlphoenix.com er strengt forbudt og straffbart. Deling vil bli anmeldt som tyveri. Ta kontakt med selgeren om eventuelle problemer med bestillingen din. OMNI BRUSHES™ er lisensiert trademark av H.L. Phoenix og LEVEL X AS. 

9. Forsinkelse og manglende levering - kjøpernes rettigheter og frist for å melde krav

Dersom selgeren ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Ved krav om misligholdsbeføyelser bør meldingen av bevishensyn være skriftlig (for eksempel e-post).

Oppfyllelse

Kjøper kan fastholde kjøpet og kreve oppfyllelse fra selger. Kjøper kan imidlertid ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som selgeren ikke kan overvinne, eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for selger at det står i vesentlig misforhold til kjøperens interesse i at selgeren oppfyller. Skulle vanskene falle bort innen rimelig tid, kan kjøper likevel kreve oppfyllelse.

Kjøperen taper sin rett til å kreve oppfyllelse om han eller hun venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Dersom selgeren ikke leverer varen på leveringstidspunktet, skal kjøperen oppfordre selger til å levere innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse. Dersom selger ikke leverer varen innen tilleggsfristen, kan kjøperen heve kjøpet.

Kjøper kan imidlertid heve kjøpet umiddelbart hvis selger nekter å levere varen. Tilsvarende gjelder dersom levering til avtalt tid var avgjørende for inngåelsen av avtalen, eller dersom kjøperen har underrettet selger om at leveringstidspunktet er avgjørende.

Leveres tingen etter tilleggsfristen forbrukeren har satt eller etter leveringstidspunktet som var avgjørende for inngåelsen av avtalen, må krav om heving gjøres gjeldende innen rimelig tid etter at kjøperen fikk vite om leveringen.

 

Erstatning

Kjøperen kan kreve erstatning for lidt tap som følge av forsinkelsen. Dette gjelder imidlertid ikke dersom selgeren godtgjør at forsinkelsen skyldes hindring utenfor selgers kontroll som ikke med rimelighet kunne blitt tatt i betraktning på avtaletiden, unngått, eller overvunnet følgene av.

 

10. Mangel ved varen - kjøperens rettigheter og reklamasjonsfrist

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning  fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

 

Retting eller omlevering

Kjøperen kan velge mellom å kreve mangelen rettet eller levering av tilsvarende ting. Selger kan likevel motsette seg kjøperens krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder selgeren urimelige kostnader. Retting eller omlevering skal foretas innen rimelig tid. Selger har i utgangspunktet ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel.

 

Prisavslag

Kjøper kan kreve et passende prisavslag dersom varen ikke blir rettet eller omlevert. Dette innebærer at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand. Dersom særlige grunner taler for det, kan prisavslaget i stedet settes lik mangelens betydning for kjøperen.

 

Heving

Dersom varen ikke er rettet eller omlevert, kan kjøperen også heve kjøpet når mangelen ikke er uvesentlig.

 

11. Selgerens rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes selgeren eller forhold på selgerens side, kan selgeren i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Selgeren vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og et rimelig gebyr ved uavhentede varer.

 

Oppfyllelse

Selger kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen. Er varen ikke levert, taper selgeren sin rett dersom han venter urimelig lenge med å fremme kravet.

 

Heving

Selger kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Selger kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter selger en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan selger heve kjøpet.

 

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr

Dersom kjøperen ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan selger kreve renter av kjøpesummen etter forsinkelsesrenteloven. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til Kjøper kan da bli holdt ansvarlig for gebyr etter inkassoloven.

 

Gebyr ved uavhentede ikke-forskuddsbetalte varer

Dersom kjøperen unnlater å hente ubetalte varer, kan selger belaste kjøper med et gebyr. Gebyret skal maksimalt dekke selgerens faktiske  utlegg for å levere varen til kjøperen. Et slikt gebyr kan ikke belastes kjøpere under 18  år.

 

12. Garanti

Garanti som gis av selgeren eller produsenten, gir kjøperen rettigheter i tillegg til de kjøperen allerede har etter ufravikelig lovgivning. En garanti innebærer dermed ingen begrensninger i kjøperens rett til reklamasjon og krav ved forsinkelse eller mangler etter punkt 9 og 10.

 

13. Personopplysninger

Behandlingsansvarlig for innsamlede personopplysninger er selger. Med mindre kjøperen samtykker til noe annet, kan selgeren, i tråd med personopplysningsloven, kun innhente og lagre de personopplysninger som er nødvendig for at selgeren skal kunne gjennomføre forpliktelsene etter avtalen. Kjøperens personopplysninger vil kun bli utlevert til andre hvis det er nødvendig for at selger skal få gjennomført avtalen med kjøperen, eller i lovbestemte tilfelle.

14. Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig  på  telefon 23  400  500  eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

å benytte nettbutikken på www.hlphoenix.no aksepterer du vilkårene iht. personvern, kjøp-/returrett. Iht. GDPR aksepterer du, ved kjøp via nettbutikken vår at vi kan motta personopplysninger av deg, som navn, telefonnummer, e-postadresse og leveringsadresse. Dette er obligatorisk for å kunne handle og få levert boken, som er det eneste produktet i nettbutikken vår. Det er ingen returrett på varen/boken "Den lille høna med bæsj i ryggsekken", med mindre det er et avvik som støttes av kjøpsloven. Produkter som tilsynelatende er åpnet/brukt er det ingen returrett på.

APPS / APP STORE

LEVEL X AS og forfatter H. L. Phoenix eier appen "Den lille høna med bæsj i ryggsekken" (Engelsk versjon: "The Little Hen With Poop In Her Backpack". Vi samler ingen informasjon fra brukerene av appen, verken under download, kjøpsprosess eller bruk.​

Informa­sjonska­psler (cookie­s) og analyse

Vi bruker også cookies på våre nettsider i markedsføringsøyemed, for at besøksstatistikken skal være pålitelig, og for å øke funksjonaliteten på våre sider. For å gjøre det lettere for deg som bruker, sender vi informasjonskapsler (cookies) til nettleseren din. Disse inneholder i hovedsak sesjonsinformasjon. Vi bruker også statistikkverktøyet Google Analytics som skriver slike informasjonskapsler. Dette verktøyet bruker vi for å innhente statistikk for hvor mange brukere og sidevisninger vi har på nettsiden. Våre nettannonser (eks: Google Adwords og annonser på Facebook) kan også skrive slike informasjonskapsler til din nettleser, blant annet for å måle effekten av annonsene.

Som bruker av nettstedet kan du velge bort Googles bruk av informasjonskapsler ved å gå til Googles Annonseinnstillinger: http://www.google.com/settings/ads. Du har også muligheten til å velge bort en tredjepartsleverandørs bruk av informasjonskapsler ved å gå til bortvelgelsessiden til Network Advertising Initiative: https://www.networkadvertising.org/choices/.

Din IP adresse blir også lagret ved innsendelse av skjemaer. Personlig informasjon du oppgir på nettstedet eller sender til oss på annen måte blir ikke distribuert til 3. parts aktører.

Mer om Google anaytics: Google Analytics bruker informasjonskapsler/cookies (små tekstfiler som nettstedet lagrer på brukerens datamaskin), som registrerer brukernes IP-adresse, og som gir informasjon om den enkelte brukers bevegelser på nett. Eksempler på hva statistikken gir oss svar på er; hvor mange som besøker ulike sider, hvor lenge besøket varer, hvilke nettsteder brukerne kommer fra og hvilke nettlesere som benyttes. Ingen av informasjonskapslene gjør at vi kan knytte informasjon om din bruk av nettstedet til deg som enkeltperson.

Informasjonen som samles inn av Google Analytics, lagres på Googles servere i USA. Mottatte opplysninger er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

En IP-adresse er definert som en personopplysning fordi den kan spores tilbake til en bestemt maskinvare og dermed til en enkeltperson. ILEVEL X ™ bruker Google Analytics sin sporingskode som anonymiserer IP-adressen før informasjonen lagres og bearbeides av Google. Dermed kan ikke den lagrede IP-adressen brukes til å identifisere den enkelte brukeren.

Persono­pplysni­nger og ansvar

LEVEL X ™ (Aksjeselskap), ved daglig leder og innehaver, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Det er frivillig for de som besøker nettsidene å oppgi personopplysninger i forbindelse med innsending av skjemaer. Behandlingsgrunnlaget er samtykke fra den enkelte, med mindre annet er spesifisert.

Vi er ikke vår egen databehandler, eller utvikler og vi drifter derfor ikke nettstedet vårt selv. Alle data og backup ligger lagret på sikrede servere hos leverandør WIX. Opplysninger som samles inn i forbindelse med drift av nettsted, lagres på egne servere som driftes av WIX.


LEVEL X AS (LEVEL X ™) ORG NR 924 365 870 MVA - Forlagsnummer 978-82-93727
v/ Daglig leder og innehaver, Helge Lee
Stokkerskogen 7 A

1389 Heggedal

E-post: post@levelx.no
Telefon: +47 91111534

Dersom du har innsigelser med hensyn til personvern eller bruk av data som ikke har blitt behandlet på en tilfredsstillende måte kan du dessuten klage til Datatilsynet (https://www.datatilsynet.no)

LEVEL X ™ er ansvarlig for behandling av personopplysninger som gjøres i forbindelse med besøk på våre nettsider eller bestilling, administrasjon av våre produkter og tjenester, og i kontakt med oss.

LEVEL X ™ innhenter følgende personopplysninger for å identifisere og registrere (1) kundeforholdet, (2) kontaktpersoner på kundeforholdet, (3) brukerkontoer i våre løsninger:

(1) Fornavn, etternavn, postadresse, telefonnummer og epostadresse.
(2) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.
(3) Fornavn, etternavn, telefonnummer og epostadresse.

Samt for å levere tjenesten i henhold til avtale, og utføre kundeservice på forespørsel. Av sikkerhetsmessige årsaker blir IP-adressen som benyttes ved bestilling, administrasjon, og bruk av våre tjenester også lagret.

LEVEL X ™ plikter å slette eller rette personopplysninger som er uriktige. Personopplysninger som er feil eller mangelfulle vil bli oppdatert med opplysninger fra 3. parts registre, inkludert, men ikke begrenset til 1881.no, Posten, Bring, Kredittopplysningsbyrå, Brønnøysundregistrene og andre offentlig tilgjengelige kilder.

Behandl­ing av persono­pplysni­nger

Personopplysninger hentes inn for at LEVEL X ™ skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale. Behandling av personopplysningene skjer innenfor rammen av til enhver tid gjeldende lov og forskrift.

Personopplysningene kan utleveres til tredjepart som LEVEL X ™ samarbeider med, så vel innenfor som utenfor EØS- og EU-området for at vi skal kunne utføre de oppgaver og tjenester vi er pålagt å utføre i henhold til lov, forskrift og/eller avtale, og i tråd med denne personvernerklæringen.

Dersom det foreligger lovbestemt opplysningsplikt overfor offentlig myndighet vil registrerte personopplysninger bli overlevert i henhold til myndighetenes krav.

Merk at behandling av personopplysninger i relasjon til spesifikke tjenester og produkter kan være regulert i egne avtaler som er tilgjengeliggjort i egne avtalevilkår. Dette inkluderer, men er ikke begrenset til, domenenavn og informasjonen som er registrert.

Innsyn og retting

Du har til enhver tid krav på innsyn i de personopplysninger som er registrert hos oss, og be om retting hvis de er feilaktige.

 

Oppbeva­ring og slettin­g

Opplysninger som ikke lenger er nødvendige ut fra det formål de er lagret for vil bli slettet fortløpende.

LEVEL X ™ lagrer personopplysninger om kunder i henhold til den enhver tid gjeldende lovgivning. Når du sletter, eller sier opp tjenester vil noen personopplysninger, først og fremst kontaktopplysningene dine, bestillings- og fakturahistorikk, og kopi av korrespondanse, forbli i vårt register i den utstrekning det er nødvendig for å beskytte juridiske rettigheter eller lovgivningsmessige krav til dokumentasjon.

 

Datapor­tabilit­et

Du har rett til dataportabilitet. Dette innebærer at du kan ta med deg dine personopplysninger i et maskinlesbart format.

 

 

Konfide­nsialit­et og sikkerh­et

Vi benytter en kombinasjon av fysisk, elektronisk og prosedyremessig sikring for å beskytte personopplysninger.

All dataoverføring som skjer via våre nettsider er kryptert med sikkerhetssertifikat (https). Det foreligger imidlertid ingen garanti for at noen ikke kan få tilgang til slike opplysninger, eller at de ikke blir avslørt, endret eller ødelagt ved brudd på en brannmur eller sikker serverprogramvare.

Siden ingen dataoverføringer over Internett er 100% sikre, kan vi ikke garantere eller innestå for sikkerheten til noen form for opplysninger du sender til oss.

Dersom vi blir oppmerksom på et brudd i ett av sikkerhetssystemene, vil vi underrette deg skriftlig per epost, slik at du kan foreta nødvendige beskyttende tiltak. Ved å bruke våre tjenester eller gi oss personopplysninger, samtykker du til at LEVEL X ™ tar kontakt med deg elektronisk vedrørende sikkerhets- og personvernsproblemer og/eller administrative problemer knyttet til din bruk av tjenesten.

Du står selv ansvarlig for å implementere hensiktsmessige sikkerhetstiltak ved bruk av våre tjenester. Det inkluderer, men er ikke begrenset til bruk av sikre passord, kryptering av passord, sikker oppbevaring av krypteringsnøkler, installasjon av sikkerhetsoppdateringer til 3. parts programvare og -komponenter m.v.

LEVEL X ™ er ikke ansvarlig for opplysninger du velger å lagre ved hjelp av våre produkter, tjenester og/eller løsninger, og vi kan ikke garantere for konsekvenser som følge av sikkerhetsbrudd.

Sensiti­ve og konfide­nsielle persono­pplysni­nger

Ingen av våre tjenester krever at du oppgir sensitive eller konfidensielle personopplysninger. Registrering av slike personopplysninger i våre systemer er ikke tillatt, og skal ikke oppgis til LEVEL X ™ under noen omstendigheter.

I de tilfeller du blir bedt om å sende inn kopi av legitimasjon skal personnummeret sladdes.

 

 

Tredjep­arts funksjo­nalitet og nettsid­er

Produktene, tjenestene og/eller løsningene vi leverer inkluderer i noen tilfeller tredjeparts funksjoner, tjenester, apper og linker, fra andre leverandører og nettsteder der personvernpraksisen kan avvike fra vår. Disse tredjepartsfunksjonene kan samle inn IP-adressen din, hvilken side du besøker på nettstedet, og de kan lagre en informasjonskapsel slik at tredjepartsfunksjoner fungerer som de skal.

Tredjepartsfunksjoner kan også samle inn sensitive opplysninger, for eksempel finansielle opplysninger (kredittkort) for å ekspedere kjøp av produkter eller tjenester.

Hvis du sender personopplysninger til noen av disse nettstedene, er disse opplysningene underlagt deres retningslinjer for personvern. Vi oppfordrer deg derfor til å lese nøye gjennom retningslinjene for personvern for alle nettsider du besøker før du avgir personopplysninger.

 

Endring­er i personv­ernerkl­æringen

Kunden aksepterer at LEVEL X ™ forbeholder seg retten til å gjøre endringer i Personvernerklæringen fortløpende. 

LEVEL X ™ plikter å varsle Kunden om vesentlige endringer. Vesentlige endringer inkluderer ethvert forhold som i større grad innskrenker Kundens rettigheter, eller som endrer partenes forpliktelser eller rettigheter for øvrig. Melding om vesentlige endringer skal sendes per epost til den epostadressen som er angitt som kontaktadresse for kundeforholdet.

VILKÅR OG BETINGELSER

Generelt

LEVEL X ™, ORG NR 924 365 870 MVA - Forlagsnummer 978-82-93727

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester fra www.levelx.no og www.hlphoenix.no til sluttbrukere.

Kjøps- og salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Ønsker du mer detaljert informasjon om disse lovene anbefaler vi at du tar en titt på forbrukerportalen.no.

LEVEL X ™ som bedrift, selskapets ansatte og eier/grunnlegger av bedriften fungerer som en nøytral part iht. til sine klienter og deler nødvendigvis ikke deres synspunkter eller eksponeringer. Eksisterende og tidligere klienter til LEVEL X ™ har fullstendig administrerende tilgang til deres hjemmesider og kan justere innholdet utelukkende uten verken LEVEL X ™ sin innblanding eller samtykke. Derfor kan nettstedene inneholde visuelle, audiovisuelle og/eller typografiske lenker og informasjon, og/eller til andre nettsteder som LEVEL X ™ ikke har kontroll over. LEVEL X ™ er ikke ansvarlig for innholdet eller påliteligheten til nettsteder/lenkede nettsteder og støtter nødvendigvis ikke synspunktene som kommer til uttrykk, eller organisasjonen eller personen som uttrykker dem. LEVEL X ™ garanterer ikke at disse lenkene fungerer til enhver tid, og vi har ingen kontroll over tilgjengeligheten til de lenkede sidene. LEVEL X ™ er heller ikke ansvarlige for klienters bruk/eierskap til deres nettadresser, domener, e-postadresser og andre digitale arenaer, kontaktinfo eller hjemmesider.

COPYRIGHT OG TRADEMARK 

LEVEL X ™, Helge Lee og pseudonymet H. L. Phoenix eier alle rettigheter til arbeidet på denne nettsiden. Ordtaket "Magien er over alt. Bare lukk øynene og se." er originalt lyrisk arbeid fra Helge Lee og er et trademark og er copyrightbeskyttet. Ordtaket skal ikke gjengis uten forhåndsavtale eller annen enighet med opphavsperson, Helge Lee.  

 

Definisjon av parter
Selger er: LEVEL X ™, vi eller oss.
Kjøper er: det firma eller den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt kjøper, du, deg, din eller ditt.

 

 

Bestillings- og avtaleprosess
Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss på vår hjemmeside, vår markedsføring eller på annen måte.
Når vi mottar din bestilling, vil vi i noen tilfeller bekrefte ordren og sende en ordrebekreftelse til deg samt en faktura. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen.

Samtlige bestillinger hos LEVEL X ™ er bindende. Kjøper forplikter seg ved en hver bestilling til å lese gjennom, gjøre seg forstått og godkjenne våre gjeldende vilkår og betingelser. Kjøper bekrefter også automatisk ved en hver bestilling at kjøper har lest og forstått, samt godkjent de gjeldende vilkår og betingelser.

 

LEVEL X ™  gjør oppmerksom på at alle oppgitte priser fungerer flytende. Dvs. at prisen på websider og logodesign kan variere iht. oppdragets omfang. Priser som er oppgitt fungerer som et minimumsbeløp og inkluderer ikke mva.

 

 

Forbehold
Leveringstider gjelder innenfor normal arbeidstid: mandag – fredag kl. 08.00-16.00. Ved henvendelser etter torsdag kl. 16.00 vil leveringstidene gjelde fra og med mandag. Ved ferier og helligdager vil leveringstidene gjelde fra neste virkedag. Ved stor pågang, IT feil eller andre ekstraordinære forhold vil leveringstidene være noe lengre.

 

 

Opplysninger gitt på våre hjemmesider
Vi tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre tjenester som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt på våre hjemmesider, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom vi ikke har mulighet til å levere. I disse situasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

 

 

Betaling
Vi opererer normalt sett med forhåndsfakturering. Dvs. at vi påbegynner intet arbeid, verken grafisk, strategisk eller annet før betalingen er registrert i sin helhet. På tjenester som ikke er forhåndsbetalt vil faktura utstedes innen 10 - 14 dager fra bestilling eller ved ferdigstillelse hva enn som kommer først. Om kunden ikke svarer eller gir tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager anses ordren som sluttført og faktura utstedes. Samtlige bestillinger gjøres skriftlig og er bindende. Alle priser er eks. mva.
Kjøpesummen kan etter ditt eget valg gjøres opp gjennom bankoverføring/faktura. 

Ved manglende betaling vil kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso.

 

 

Returrett / Angrerett
Gjelder for privatpersoner:
LEVEL X ™ , følger innen Norge prinsippene i angrerettloven for returer med rett til pengene tilbake. Varer må returneres i samme stand som de ble mottatt. Ved korrekt gjennomført retur iht. angrefristloven, tilbakebetales varens fulle pris.
Dersom du benytter deg av angreretten ved et tilvirkningskjøp (Hos oss er dette grafisk design, webutvikling og andre grafiske tjenester, så er du pliktig til å betale for utført arbeid og medgåtte materialer iht. Angrerettloven §16.
Ved tjenester som leveres elektronisk, ved f. eks. levering på e-post, så bortfaller angreretten i det tjenesten er levert.
Gjelder for firmaer, offentlig institusjoner og næringsdrivende:
Ingen returer for pengene tilbake godtas uten at dette er avtalt skriftlig på forhånd. Unntak gjøres ikke.

 

 

Reklamasjon

Før feil meldes til oss bør kjøper undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Dersom kjøper kan godtgjøre at tjeneste/produkt ikke fungerer slik vi har beskrevet at det skal gjøre så må det gis melding til oss innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Det stilles ingen formkrav ved reklamasjon, men av bevismessige grunner bør meldingen gis skriftlig. Det bør fremgå av meldingen (reklamasjonen) hvilke mangels beføyelser kjøper ønsker å gjøre gjeldende.

 

 

Kundens Plikter/Garanti

Vi jobber alltid for at du skal bli fornøyd med våre tjenester. Klient og LEVEL X ™ , skal jobbe sammen for å komme frem til et resultat som du som klient blir fornøyd med.

Unntak: Dersom klient ikke svarer på e-post, nekter å samarbeide eller ikke kommer med innspill eller tilbakemeldinger innen 10 kalenderdager så erklæres ordren for sluttført og fornøydhetsgaranti erklæres ugyldig.

Ved inngåelse av avtale om design vil kunden få det antall forslag som er spesifisert i pakken som er bestilt på våre hjemmesider www.levelx.no. Utarbeidelse av flere enn disse forslag vil bli fakturert for hver medgått time til den enhver tid gjeldende timepris. Forandringer av bestilling etter at ordren er mottatt vil betraktes som en ny ordre, som du kan akseptere eller takke nei til. Endringer etter ferdigstillelse vil bli fakturert med den til en hver tid gjeldende timepris (990,- + mva.).

LEVEL X ™  innehar en stor database av egenproduserte grafiske elementer som brukes i logo vår logoproduksjon, dvs at grafiske elementer kan bli brukt i flere design for å skape en visuell identitet.

KONKURRANSER

Når LEVEL X ™ og H. L. Phoenix holder konkurranser godtar du at vi både mottar informasjon om deg og/eller deltagende person (fult navn, adresse, alder, kjønn og kontaktinformasjon.) Dette kan benyttes til å kontakte personer av interesse iht. den gjeldende konkurransen. Du godtar også at navn kan publiseres offentlig på sosiale medier og lignende. Ved deltagelse hvor du ikke ønsker å godta disse vilkår ber vi deg spesifisere dette skriftlig via e-post. 

 

 

Konfliktløsning
Tvister mellom Kunden og LEVEL X ™ , skal søkes løst i minnelighet. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet innen fjorten – 14 – dager etter at en av partene har varslet den annen part om tvisten, skal tvisten løses ved de ordinære domstoler. Partene vedtar Asker og Bærum tingrett som verneting. Vedtak av forliksrådet er rettskraftig to uker etter forkynning. LEVEL X ™ , vil følge det vedtak forliksrådet fatter.

© 2018 H. L. Phoenix og LEVEL X ™ - Alle rettigheter reservert - Kopiering, salg eller distribusjon av verk fra denne hjemmesiden er strengt forbudt.

Privacy Policy

If you subscribe to my blog, website or newsletter, email me, or contact me on social media (or if you have already done any of these things), please read this notice. The general information about website security, links to third party websites and use of cookies applies to all visitors. This policy was last updated on 25 May 2018.

New General Data Protection Regulations (GDPR) come into force on 25th May 2018. Although they are designed primarily for large organisations, and I am an individual, I do take your privacy extremely seriously. I only ever ask you for the information I need, and I will never sell lists or email addresses or share them with anyone else.

 

who we are

The website address is: https://www.hlphoenix.com. We are LEVEL X™ AS (LEVEL X™ PUBLISHING).

LEVEL X AS - Org. nr. 924 365 870 - Publishing number: 978-82-93727

The website is hosted by WIX (www.wix.com) and the domain is from the Norwegian company DomeneShop. The name servers are adjusted on www.domeneshop.no to match the recommended name servers from WIX. I am not responsible for the actions of either WIX, nor DomeneShop.

What personal data we collect and why we collect it

APPS / APP STORE

LEVEL X ™ AS and and author H. L. Phoenix own the app "The Little Hen" based on the children's book "The Little Hen With Poop In Her Backpack"™. The app is available in Apple App Store. We do not collect any information from the users of the app. Neither from the purchase, nor the download prossess or usage.

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymised string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Contact forms/Subscription

If you contact me via the contact form on my website or email me directly, I will simply reply, relying on lawful basis of processing (in other words, I will not ask for your consent before replying). I will not enter your details on any database without your consent, but your name and email address will automatically be stored as a ‘contact’ within my email account. I may also store the email/email chain if it contains details I think I may need to refer back to, especially if it contains a review of my work.

By subscribing to my newsletter you consent to receiving details of newsworthy events and incidental information, which may include but will not be limited to a free ebook, details of new releases, special offers, competitions and giveaways. I do not store your personal information. Instead, my list of newsletter subscribers is managed on a third party site called MailChimp. When you sign up to my newsletter, you consent that I can:

  • Transfer your contact information to MailChimp

  • Store you contact information in my MailChimp account

  • Send you newsletters/emails from my MailChimp account

  • Track interactions (e.g., click and open rates) for email marketing purposes

All MailChimp forms collect your email address, IP address, and add their own timestamp which serves as evidence that you have provided consent. I do not have access to the distribution lists of other MailChimp users and they do not have access to mine. If you subscribe to my newsletter and use the ‘forward to a friend’ (FTF) link, this will allow you to share my email content with individuals who are not on my Distribution List. You can be assured that when you forward an email to a friend, MailChimp doesn’t store your friend’s email address, and it will not be added to my distribution list.

Read MailChimp’s Privacy Policy here.

In order to demonstrate that you have opted to sign up to my newsletter, after you fill in your details, you will receive an email asking you to confirm your subscription. You can unsubscribe at any time. All emails will provide an unsubscribe option within the email.

Requests for Review Copies of Books

I may consider using a service provided by Bookfunnel to send free ebooks as review copies to those who request them. Bookfunnel do not receive any of your personal information from me – Ex: I send you the link to where the book’s file is stored on their server, and you use the link to download the free book in the format of your choice.

Here is Bookfunnel’s privacy policy.

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you have an account and you log in to this site, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select “Remember Me”, your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

If you wish to restrict or block Cookies, you can do this through your browser settings. The ‘Help’ feature within your web browser should tell you how. Alternatively, you may wish to visit www.aboutcookies.org, which contains comprehensive information on how to manage privacy and security settings on a wide variety of web browsers and how to delete cookies from your computer (including those from this visit). For information on how to do this on your mobile device, you will need to refer to its user guide.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracing your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

facebook pixel code

This website uses Facebook pixel code. The website is connected to the official Facebook page "H. L. Phoenix", and vice versa. By using/visiting this website, or the Facebook page H. L. Phoenix (www.facebook.com/officialhlp) you agree to the use of Facebook pixel code and the information collected.

Analytics

This website uses Google Analytics to gather data about user interests.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognise and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data I hold about you, including any data you have provided. You can also request that I erase any personal data I hold about you. This does not include any data I am obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Website security

My website is managed by WIX.com, which backs up information held on my website and runs regular security scans. My website has an SSL Certificate. This activates the padlock and https protocol and allows secure connections from a web server to a browser. Typically, SSL is used to secure credit card transactions (although I don’t conduct sales from my website), data transfer and logins, and more recently is becoming the norm when securing browsing of social media sites.

Data breaches

I use strong password-protecting on my computer, website and social media. If my computer, website or social media accounts were compromised, I would notify you at the earliest opportunity, seek advice and take steps to follow that advice immediately.

Additional information

What third parties I receive data from

Social Media

If you comment on my social media accounts or on You Tube, records of those transactions will be held by the relevant social media channels.  I have access to databases of followers on Instagram, YouTube and Facebook. In these instances, I am not the data processor. However, I use strong passwords on these sites.

Links to other websites

My website, blog posts and newsletters contain links to other websites. Once you use these links, you will leave my website. I am not responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites. Please exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question. I do use carefully selected affiliate links on my websites and if you click on these links you will leave my website as already mentioned.

This GDPR is with reservations for possible grammarly and/or informative errors, as this is written in a foreign language. Any questions regarding the privacy policy (GDPR) on this site, feel free to contact me.

bottom of page